انتقال مواد گندله سازی گل گهرتاریخ انتشار ۱۳۹۸/۹/۲۰